Traditional and Mediterranian Root Entertainment Fair

Watching them grow? Or is there a sexual metaphor in the Government of Catalonia’s 9 billion euro March bond issue? The document is actually fine as a whole so I guess they just copy-pasted the list of public “companies and organisations”. Arrel in “Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrani” is correctly translated as “roots”, but a government in search of yet more money might have been smarter not to translate or better simply omit to mention that it maintains some 220 bodies, the public utility of some of which seems dubious – I wonder how many of the English teachers who read this have even heard of the Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès. Anywhere here they are, with apologies for the formatting:

Autonomous Administrative Organisms
Agència Catalana de Seguretat Alimentària (Catalan Food Safety Agency) Agència Catalana del Consum (Catalan Agency of Consumer Affairs) Agència de Protecció de la Salut (Agency of Health Protection) Autoritat Catalana de la Competència (Catalan Authority of Competition) Biblioteca de Catalunya (Library of Catalonia) Centre d’Estudis d’Opinió (Centre for Opinion Researcj) Centre Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Centre for Legal Studies and Specialist Training) Consell Català de l’Esport (Catalan Sports Council) Escola d’Administració Pública de Catalunya (School of Public Administration of Catalonia) Institució de les Lletres Catalanes (Institution of Catalan Letters) Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (Catalan Institute for Medical Assessments) Institut Català de la Vinya i el Vi (Catalan Institute of the Vine and Wine) Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (Catalan Institute for Fostering and Adoption) Institut Català de les Dones (Catalan Institute for Women) Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Institute of Public Security of Catalonia) Institut d’Estadísitica de Catalunya (Institute of Statistics of Catalonia) Institut d’Estudis de la Salut (Institute of Health Studies) Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (National Physical Education Institute of Catalonia) Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (Institute for Cooperative Promotion and Training) Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Institute for the Development of the Ebro Counties) Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Institute for the Development and Promotion of Alt Pirineu and Aran) Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Museum of Science and Technology of Catalonia) Museus d’Arqueologia (Museum of Archaeology) Patronat de la Muntanya de Montserrat (Montserrat Mountain Trust) Servei Català del Trànsit (Catalan Traffic Service) Servei d’Ocupació de Catalunya (Catalan Employment Service)

Industrial, Commercial or Similar Autonomous Organisms
Agència Catalana de Certificació (Catalan Certification Agency) EA Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (Official Journal and Publications of the Generalitat) EA Difusió Cultural (Autonomous Cultural Promotion Body) Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (Generalitat Betting and Gaming) Institut Català del Crèdit Agrari (Catalan Agrarian Credit Institute)

Social Security Bodies and Management Companies
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Catalan Institute of Social Assistance and Services) Institut Català de la Salut (Catalan Institute of Health and Social Security) Servei Català de la Salut (Catalan Health Service)

Public corporations
Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (Medical Technology Evaluation Agency) Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Catalan Agency for Development Cooperation) Agència Catalana de la Joventut (Catalan Youth Agency) Agència Catalana de l’Aigua (Catalana Water Agency) Agència Catalana de Turisme (Catalana Tourism Agency) Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (University and Research Grants Management Agency) Agència de Residus de Catalunya (Catalan Waste Agency) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Agency for Quality Assurance in the Catalan University System) Agència Tributària de Catalunya (Tax Agency of Catalonia) Aigües Ter-Llobregat (Ter-Llobregat Water) Banc de Sang i Teixits (Blood and Tissue Bank) Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Centre for Sporting Excellence) Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (Center of Attention and Negotiation Urgency Calls 112 Catalonia) Centre de la Propietat Forestal (Centre for Forestry Property) Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Telecommunication and Information Technology Centre) Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Centre for Reinsertion Initiatives) Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Centre for Business Innovation and Development) Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (Catalan Council for Organic Agricultural Production) Consell Català de la Producció Integrada (Catalan Council for Integrated Production) Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Audiovisual Catalan Council) Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (National Council for Culture and Arts) Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (National Council for Catalan Youth) Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Catalan Radio and Television Corporation) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya Railways) Gestió de Serveis Sanitaris (Health Service Management) Gestió i Prestació de Serveis de Salut (Health Service Management and Provision) Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Railway Infrastructure of Catalonia) Institut Cartogràfic de Catalunya (Cartographic Institute of Catalonia) Institut Català de Finances (Catalan Finance Institute) Institut Català de les Indústries Culturals (Catalan Institute of Cultural Industries) Institut Català del Sòl (Catalan Land Institute) Institut Català d’Energia (Catalan Energy Institute) Institut Català d’Oncologia (Catalan Institute of Oncology) Institut Català Internacional per la Pau (Catalan International Institute for Peace) Institut d’Assistència Sanitària (Institute of Health Assistance) Institut de Diagnòstic per la Imatge (Institute of Image Diagnosis) Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (Agri-Food Research and Technologies Institute) Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (Institute for Applied Automobile Research) Institut Geològic de Catalunya (Geological Institute of Catalonia) Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (General Testing and Research Laboratory) Memorial Democràtic (Democratic Memorial) Parc Sanitari Pere Virgili (Pere Virgili Health Park) Ports de la Generalitat (Generalitat Ports) Servei Metereològic de Catalunya (Catalan Meteorological Service)

Trading companies
Activa Multimèdia Digital, SL Activa Multimèdia Digital, SL Administració, Promoció i Gestió, SA (Administration, Promotion and Management, Inc.) Aeroports Públics de Catalunya, SLU (Public Airports of Catalonia, Inc.) Agència del Patrocini i Mecenatge, SA (Sponsorship and Patronage Agency, Inc.) Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL (Aura Public Health and Social Services, Inc.) Autometro, SA (Autometro, Inc.) Barnaclínic, SA Barnaclínic, SA Catalunya Ràdio SRG, SA (Catalan Radio, Inc.) CCRTV Interactiva, SA CCRTV Interactiva, SA Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (Integrated Goods and Logistical Activities Centres, Inc.) Circuits de Catalunya, SL (Circuits of Catalonia, Inc.) Ecoparc de Residus Industrials, SA (Ecopark of Industrial Waste, Inc.) Editorial UOC, SL (Open University Press, Inc.) Eficiència Energètica, SA (Energy Efficiency, Inc.) Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (Industrial Promotion and Location Company of Catalonia, Inc.) Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (Health Service Energy Facilities, Inc.) Equacat, SA Equacat, SA Eureca Media, SL Eureca Media, SL For Tissues and Cells For Tissues and Cells Forestal Catalana, SA (Catalan Forestry, Inc.) Geocat, Gestió de Projectes, SA (Projects Management, Inc.) Gesclínic, SA Gesclínic, SA Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU (Marketing and Services Management of Girona) Gestió d’Infraestructures, SAU (Infrastructure Management, Inc.) Grup UOC, SL (Open University Group, Inc.) ICF Equipaments, SAU (ICF Equipments, Inc.) ICF Holding, SAU (ICF Holding, Inc.) Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (Financial Instruments for Innovative Companines, Inc.) Intracatalònia, SA Intracatalònia, SA Logaritme Serveis Logístics, AIE (Logarithm Logistics Services, Inc.) Mesfilms Inversions, SL Mesfilms Inversions, SL Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (Catalan Export Promoter, Inc.) Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (Segarra-Garrigues Irrigation System, Inc.) Regs de Catalunya, SAU (Catalonia Irrigation, Inc.) Remodelacions Urbanes, SA (Urban Restructuring, Inc.) Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (Sabadell Older People Services Center, Inc.) Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL (Baix Llobregat Integrated Healthcare, Inc.) Sanejament Energia, SA (Sanitation and Energy, Inc. ) Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (Medical Emergency System, Inc.) Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica (Catalan Investmetn Society in Companies of Tecnological Base) Societat d’Estiba dels Ports Catalana, SA (Unloading Society of the Catalan Ports, Inc.) Teatre Nacional de Catalunya, SA (National Theatre of Catalonia, Inc.) Televisió de Catalunya, SA (Catalan Television, Inc.) Túnel del Cadí, SAC (CESA Cadi Tunnel Operating Company) TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat SA (Barcelona Tunnels and Accesses) TVC Edicions i Publicacions, SA (Catalan Television Editons a Publications, Inc.) TVC Multimèdia, SL TVC Multimèdia, SL UDIAT, Centre Diagnòstic, SA (UDIAT, Diagnosis Center, Inc.) Viatges de Muntanya, SA (Mountain Trips, Inc.)

Consortia
Administració Oberta Electrònica Catalunya (Open Electronic Admin. Catalonia) Atenció Primària de Salut de l’Eixample (Primary Health Attention of the Eixample) Autoritat del Transport Metropolità (Metropolitan Transport Authority) Casa de les Llengües (Languages House) Castelldefels Agents de Salut (Castelldefels Health Agents) Catalan Films & TV Catalan Films & TV Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Centre for Ecological Research and Forest Applications) Centre de Recerca en Economia Internacional (Centre for Research in International Economics) Centre de Recerca Matemàtica (Centre for Mathematical Research) Centre de Terminologia (Terminology Center) Centre de Visió per Computador (Center for Computing Vision) Centre d’Estudis per a la Innovació del Transport (Centre for Transport Innovation) Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (International Center of Numerical Methods to Engineering) Circuit de Catalunya (Circuit of Catalonia) Circuit de Motocròs de Catalunya (Motocross Circuit of Catalonia) Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Trade, Craftwork and Fashion of Catalonia) Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat (Biopol Consortia of l’Hospitalet de Llobregat) Consorci de l’Habitatge de Barcelona (Housing Consortium of Barcelona) Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Housing Consortium of Barcelona’s Metropolitan Area) Consorci de l’Observatori del Paisatge (Consortium for Landscape Observatory) Consorci d’Educació de Barcelona (Barcelona’s Education Consortium) Consorci del Montsec (Montsec’s Consortium) Consorci Hospitalari de Vic (Vic Hospital Consortium) Consorci per a la Normalització Lingüística (Consortium for Linguistical Normalization) Consorci Sanitari de Barcelona (Healthcare Consortium of Barcelona) Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (Healthcare Consortium of Alt Penedès) Consorci Sanitari de l’Anoia (Healthcare Consortium of Anoia) Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (Healthcare Consortium of Mollet del Vallès) Consorci Sanitari de Terrassa (Healthcare Consortium of Terrassa) Consorci Sanitari del Maresme (Healthcare Consortium of Maresme) Consorci Sanitari Integral (Integrated Healthcare Consortium) Consorci Sant Gregori, de Girona (Sant Gregori Consortium of Girona) Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Parc Taulí Healthcare Corporation of Sabadell) Formació Contínua de Catalunya (Constant Training of Catalonia) Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (Agricultural Fertilization Management of Catalonia) Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Clinical and Provincial Hospital of Barcelona) Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya (Telecommunications Infrastructures of Catalonia) Institut Català d’Arquelogia Clàssica (Catalan Institute for Classical Archaeology) Institut Català de Ciències Cardiovasculars (Catalan Institute for Cardiovascular Science) Institut de Física d’Altes Energies (Institute for High Energy Physics) Institut de Geomàtica (Institute for Geomatics) Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (August Pi i Sunyer Institute for Biomedical Investigation) Institut Universitari d’Estudis Europeus (University Institute for European Studies) Laboratori de Llum de Sincotró (Laboratory of Sincotro’s Light) Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (Inter-regional Laboratory of Alt Penedès, Anoia and Garraf) Markets, Organizations and Votes in Economics Markets, Organizations and Votes in Economics Museu Nacional d’Art de Catalunya (National Art Museum of Catalonia) Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs (Gallecs Natural Interest Park) Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (Barcelona’s Park for Biomedical Research) Patronat Catalunya-Món (Catalonia World Trust) Patronat de la Vall de Núria (Vall de Núria Trust) Port de Mataró (Mataro’s Harbor) Port de Portbou (Portbou’s Harbor) Promoció Comercial de Catalunya (Commercial Promotion of Catalonia) Serveis Socials de Barcelona (Barcelona’s Social Services) Teatre Fortuny de Reus (Fortuny Theatre of Reus) Transport Públic de l’Àrea de Girona (Girona’s Public Transport) Transport Públic de l’Àrea de Lleida (Lleida’s Public Transport) Transport Públic del Camp de Tarragona (Tarragona’s Public Transport)

Foundations
Assaig per a la Recerca Sanitària (Test for the Health Reseach) Centre de Documentació Política (Political Documentation Center) Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Barcelona’s Center for Regenerative Medicine) Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Center for Environmental Epidemiology Research) Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (Barcelona’s International Center for Health Research) Centre de Regulació Genòmica (Center for Genomic Regulation) Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (Catalonia’s Tecnological Center of Telecommunication) Centre Tic i Salut (Center for New Tecnologies and Health) Escola Superior de Música de Catalunya (Catalonia’s Superior School of Music) Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrania (Traditional and Mediterranian Root Entertainment Fair) Fundació Privada Catalana pel progrés del Món Rural (Catalan Private Foundation for Rural World Progress) Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès (Catalan Private Foundation for English Language and Education Teaching) Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (Health Private Foundation of the Maresme’s Health Consortia) Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència (Viladecans Hospital for Research and Teaching) Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Health Management of Santa Creu i Sant Pau Hospital) Hospital Transfronterer de la Cerdanya (Cerdanya Transborder Hospital) Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Catalan Institution for Resarch and Advanced Studies) Institut Català de Ciències del Clima (Catalan Institute for Climate Sciences) Institut Català de Nanotecnologia (Catalan Institute for Nanotecnology) Institut Català de Paleontologia (Catalan Institute for Paleontology) Institut Català de Recerca de l’Aigua (Catalan Institute for Water Research) Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (Catalan Institute for Cultural Heritage) Institut Català d’Investigació Química (Catalan Institute for Quemical Investigation) Institut de Ciències Fotòniques (Institute for Photonic Science) Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (Institute for Predictive and Personalized Medicine of Cancer) Institut de Recerca Biomèdica (Institute for Biomedical Research) Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Bellvitge Institute for Biomedical Investigation) Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (Doctor Josep Trueta Girona’s Institute for Biomedical Investigation) Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (Brothers Trias i Pujol Institute for Health Sciences Investigation) Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron (Vall-Hebron Institute for Oncological Investigation) Jove Orquestra Nacional de Catalunya (Young National Orchestra of Catalonia) La Marató de TV3 (Catalan Television Marathon) Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (Observatory for Information Society of Catalonia) Parc Taulí Parc Taulí Transplant Services Foundation Transplant Services Foundation Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia)

Similar posts

Published
Last updated 03/01/2019

This post pre-dates my organ-grinding days, and may be imported from elsewhere.

Barcelona (1399):

Catalonia (1155):

English language (462):

Föcked Translation (414): I posted to a light-hearted blog called Fucked Translation over on Blogger from 2007 to 2016, when I was often in Barcelona. Its original subtitle was "What happens when Spanish institutions and businesses give translation contracts to relatives or to some guy in a bar who once went to London and only charges 0.05€/word." I never actually did much Spanish-English translation (most of my work is from Dutch, French and German) but I was intrigued and amused by the hubristic Spanish belief, then common, that nepotism and quality went hand in hand, and by the nemeses that inevitably followed.

Generalitat de Catalunya (7): The Government of Catalonia or the Generalitat de Catalunya is the institution under which the Spanish autonomous community of Catalonia is politically organised.

Geology (6):

Spain (1881):

Spanish language (504):

Translation (788):


Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *